SkySync adds storage platform synchronization to Internet2 NET+ portfolio